Kilka słów o książce (z przedmowy)

Książka pt. Barwny świat gołębi rasowych jest zbiorem zwięzłych opisów wielu hodowanych ras gołębi rasowych. Nie należy jej traktować jako obowiązujący wzorzec, ponieważ zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu i Królików, wzorzec musi być napisany według ściśle ustalonych reguł i zawierać konkretne dane.

W książce, obok polskiej nazwy rasy podany został numer, pod którym rasa została zarejestrowana na liście Europejskiej Federacji, zrzeszającej narodowe związki hodowców, zaś bezpośrednio pod polską nazwą podane zostały nazwy w językach urzędowych Federacji, a więc w języku niemieckim, francuskim i angielskim.

Każdy opis rasy, znajdujący się w książ­ce, zawiera najpierw krótką informację na temat pochodzenia rasy, następnie opis budowy wzorcowego gołębia, należącego do danej rasy. Istotnym elementem opisu jest także wyliczenie odmian barwnych w rasie, krótka ich charakterystyka i opis istniejących rysunków uznanych przez wzorzec danej rasy. Opis rasy kończy się kilkoma uwagami dotyczącymi hodowli rasy. Podana została też średnica obrączki, jaka przewidziana jest dla danej rasy.

Książka nie zastępuje wzorca. Sędziowie muszą posługiwać się wzorcami oraz instrukcjami, o ile one istnieją, do konkretnych wzorców. Niniejsza książka jest przeznaczona głównie dla hodowców go­łębi, którzy nie są sędziami i dla tych, którzy po jej lekturze zdecydują się hodować gołębie rasowe. Oczywiście książka oparta jest na aktualnych wzorcach gołębi rasowych w języku polskim, niemieckim, angielskim, czeskim, węgierskim i rosyjskim oraz na dostępnych w internecie informatorach Europejskiej Komisji Standaryzacyjnej. 

Zawartość książki i dalsze plany wydawnicze

Praca pt. Barwny świat gołębi rasowych początkowo była pomyślana jako książka licząca nieco ponad 400 stron. W trakcie jej pisania, ilość stron gwałtownie się zwiększała i okazało się, że ze względów technicznych, lepiej będzie dodać nowe opisy i podzielić ją na trzy części, z których każda liczyć będzie niewiele ponad 200 stron.

Pierwszy tom pracy Barwny świat gołębi rasowych składa się z Wprowadzenia  i czte­rech rozdziałów. Wprowadzenie zawiera krótką historię udomowienia dzikiego gołębia skalnego oraz zwięzłą historię rozwoju hodowli udomowionego gołębia na terenie Azji i Europy, aby uświadomić hodowcom gołębi, jak bardzo stara jest miłość do gołębi. Ostatnia część pt. Wprowadzenie zawiera kilka uwag, dotyczących selekcji, którą należy przeprowadzić po każdym sezonie lęgowym i wstępnego przygotowania gołębi na wystawę.

We wzorcach powstałych przed 2006 rokiem brak jest jednolitej terminologii, co utrudnia ich interpretację. Po roku 2006 roku konsekwentnie wprowadza się wcześniej uzgodnione terminy i systematycznie aktualizowane są stare wzorce. Praca ta potrwa jeszcze przez pewien czas. Książka wpisuje się w ten kontekst, a autor jej ma nadzieję, że w najbliższym czasie hodowcy gołębi w całej Polsce posługiwać się będą terminami występującymi we wzorcach i niniejszej książce, głównie na określenie rysunków i kolorów.

 

Pierwszy rozdział tomu I poświęcony jest rasom gołębi należących do grupy I (ufor­mowane). W drugim rozdziale omówione zostały gołębie należące do grupy II (bro­dawczaki), w trzecim należące do grupy III (kuraki), a w czwartym do grupy IV (dęte). Na pierwszej stronie każdego rozdziału znajdują się niezbędne wia­domości na temat danej grupy oraz spis ras, które zostały opisane w rozdziale.

Książka jest bogato ilustrowana. Nie wszystkie zdjęcia przedstawiają wysokiej klasy gołębie, a więc znajdujących się na nich gołębie nie można traktować jako wzorcowe. Rysunki wzorcowe  gołębi znajdują się we wzorcach.

Na końcu każdego tomu książki, tej, którą niniejszym oddaję do ręki Czytelników, jak też i tych części, które się dopiero ukażą, Czytelnik znajdzie alfabetyczny indeks ras opisanych w danej części, z podaniem strony, na której rozpoczyna się opis.

Na końcu części III zamieszczony zostanie wybór najnowszej literatury, publikowanej głównie w języku polskim, niemieckim, czeskim i rosyjskim.

 

Zdjęcia gołębi, poddane obróbce graficznej, pochodzą z albumu Zdzisława Jakubanisa, pt. Album gołębi rasowych, Lublin 2013.